Safeguarding

Ukuzinikela kwethu ekuvikeleni

Bonke abantwana, abantu abadala, imuli, kanye lemiphakathi ethintana lathi noma esisebenza labo (mathupha noma online) kufanele bezizwe bephephile, bezizwe besebenzisana labanye bendawonye, kanye lokuzizwa bekhululekile kuzo zonke izinhlobo zokuhlukumezwa, ukulimala lokukhathazwa.

Senza konke esingakwenza ukuze siqinisekise ukuthi abantwana lemuli zabo zizizwa zihlonitshwa njalo ziphephile.

Noma ngubani omelele inhlanganiso yethu (lokhu kuhlanganisa ama-Trustees ethu, abasebenzi bethu, amavolontiya ethu, esisebenzisana labo, labo bonke abanye) uqeqeshiwe futhi uzinikele ukulandela i Safeguarding Policy yethu, empilweni yabo yangasese kanye lasemsebenzini, emaholeni angu-24 ngelanga, ensukwini ezingu-7 ngeviki. Lokhu kunceda ukuthi siqinisekise izinga eliphezulu lokuziphatha ebantwaneni, ebantwini abadala, emulini kanye lasemiphakathini ngaso sonke isikhathi. Nxa ucabanga ukuthi lokhu akwenzekanga, kumbe nxa ukhathazekile ngokuziphatha noma izenzo zommeli we-Neotree, sicela usitshele ngokushesha.

Ukuziphatha okulindelweyo kwabasebenzi bethu labameleli kubhalile okucacileyo kuSafeguarding Policy. Siphakamisa indlela yokungabekezeleli ukuxhatshazwa lokuhlukunyezwa kwanoma ngubani, ikakhulukazi abantwana kanye labantu abadala abasengcupheni. Nxa ukhathazekile ngomntwana loba umuntu omdala osengcupheni kumbe ukuziphatha kommeleli we-Neotree sicela ubike lokhu.

 

Make a donation

Neotree relies on donations and grant funding. We would love your support to roll out the Neotree system to further sites and reduce newborn mortality.